Category: Phát triển đảng

Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang do Đảng ta lãnh đạo, để có được ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tôn vinh, ghi […][...]

Theo chỉ thị 05-CT/TW của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau: 1- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh […][...]

Thực hiện Công văn số 180-CV/TN-ĐHQGHN, ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Tuyên dương cán bộ thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ ba trách nhiệm”, sau khi Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội  rà soát, […][...]

Hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2020), cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội” được tổ chức nhằm mục đích giúp người dân hiểu hơn về văn hóa, lịch sử Thăng Long – Hà Nội. 1. Đối tượng tham gia Là công dân Việt […][...]

0 Comment 16:11

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI (Tài liệu dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2020, ban hành kèm theo Công văn số 4444  -CV/TWĐTN-BTG, ngày 17  tháng 3  năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) […][...]

0 Comment 02:15

Năm năm học không dài như bạn nghĩ. Hãy chuyển động cùng chúng tôi. Hãy nhìn lại một số hoạt động nổi bật trong thời gian qua cùng tuổi trẻ Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà nội. #vnuisyouth #youthvnuis #doanthanhnienkhoaquocte #tuoitrekhoaquocte #vnuis #isvnu #tuoitredaihocquocgiahanoi[...]