GIỚI THIỆU VỀ BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA



1. Thông tin về ban:

Là một trong những ban chuyên môn có vai trò quan trọng trong bộ máy hoạt động của Đoàn Thanh Niên Khoa Quốc Tế – ĐHQGHN. Ban Tổ chức – Kiểm tra có trách nhiệm trong các công tác về đánh giá thi đua khen thưởng, tổ chức nhân sự và các công tác liên quan đến phát triển Đảng.

2. Nhiệm vụ, chức năng:

  • Thường trực giải đáp thắc mắc và hướng dẫn các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trong công tác đoàn vụ (văn bản, công văn, báo cáo…) và công tác tổ chức Đại hội.
  • Nghiên cứu, thảo luận để tham mưu cho Bí thư, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành quyết định các vấn đề về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự, quy hoạch đội ngũ, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ và các công tác phát triển Đảng trong sinh viên.
  • Đánh giá thi đua khen thưởng, xếp loại chi đoàn, xếp loại đoàn viên. Tổng hợp hoạt động tham gia của sinh viên để làm đánh giá rèn luyện.
  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn; tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn Khoa về việc thi hành kỷ luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, thanh niên

3.Cơ cấu nhân sự: 

4. Những quyền lợi khi tham gia vào Ban:

  • Làm việc trong một môi trường trách nhiệm cao, nghiêm túc và vui vẻ.
  • Được tham giá các khóa tập huấn chuyên môn về kỹ năng mềm, kỹ năng cơ bản khi dùng word và excel, các biểu mẫu văn bản.
  • Được cộng 4 điểm rèn luyện mỗi kỳ khi hoàn thành xuất sắc công việc được giao phó.