Nghị quyết số 03-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIINghị quyết số 03-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
  • Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
  • 03-NQ/TW
  • Nghị quyết
  • Khác
  • 14/10/2016
  • 14/10/2016
  • Ban Chấp hành Trung ương
  • Nguyễn Phú Trọng
NỘI DUNG:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 03-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII họp từ ngày 09-10 đến ngày 14-10-2016 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, các báo cáo của Bộ Chính trị,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua về nguyên tắc những nội dung cơ bản của các văn kiện sau đây:

– Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

– Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

– Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện các văn kiện nói trên.

2. Thông qua về nguyên tắc những nội dung cơ bản của Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn thiện, ban hành Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn thiện Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV xem xét, quyết định.

3. Đồng ý về chủ trương dừng thực hiện Dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận.

Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội hoàn thiện Báo cáo để trình Quốc hội khoá XIV xem xét, quyết định.

4. Bộ Chính trị đã trình Ban Chấp hành Trung ương Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương đến Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính tri, Ban Bí thư.

5. Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TỔNG BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Phú Trọng