Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế – ĐHQGHN triển khai hoạt động rèn luyện đoàn viên!