12 tiêu chí xây dựng hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớiTheo Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trên nền tảng các giá trị:

“TÂM TRONG – TRÍ SÁNG – HOÀI BÃO LỚN”

Mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, thanh niên Việt Nam thời kỳ mới hướng đến 12 tiêu chí.

Link tài liệu chi tiết: https://bom.to/C366OA8316b2y