PHÁT ĐỘNG HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT 15-NQ/TW NGÀY 05/5/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊNgày 17/8/2022, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN đã ban hành công văn số 56 CV/TN-ĐHQGHN về việc triển khai “Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị” về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đây là cuộc thi có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên.
_________________________
Thời gian: từ 22/8/2022 đến 28/8/2022
Link nộp minh chứng: https://forms.gle/krjcd8rZLT1TGe1N9
Đề nghị các chi đoàn, các đồng chí đoàn viên, thanh niên nghiêm túc thực hiện!
______________________
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Quốc tế – ĐHQGHN
Email:‌ ‌‌youth@vnuis.edu.vn‌