Mục tiêu và phương hướng chung Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế – ĐHQGHN nhiệm kỳ 2019 – 2022

Bám sát với mục tiêu chiến lược phát triển Khoa trong giai đoạn phát triển từ 2022 – 2025 và tầm nhìn 2035 là trở thành một cơ sở giáo dục đại học với môi trường đào tạo theo chuẩn mực kiểm định quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng hội nhập quốc tế. Hợp tác, chuyển giao tri thức cho các nước có trình độ thấp hơn và cung cấp các sản phẩm khoa học – công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cùng với những định hướng phát triển của phong trào Đoàn của Đoàn ĐHQGHN là xây dựng môi trường hỗ trợ phát triển toàn diện kỹ năng, năng lực cho đoàn viên, thanh niên,  Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế cũng đưa ra những mục tiêu với các nhiệm vụ chính trị quan trọng gồm các nội dung cơ bản như sau

 1. Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng trong đoàn viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chương trình hành động của tuổi trẻ.
 2. Tiếp tục thực hiện các chương trình rèn luyện đoàn viên; chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập – Nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng bổ trợ,định hướng giá trị thẩm mỹ, tác phong, thái độ, kỷ cương và thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, tạo môi trường sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp, tăng cường khả năng hội nhập, nâng cao  ý thức,  trách nhiệm với cộng đồng  cho sinh viên.
 3. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn; nâng cao chất lượng tổ chức chi đoàn; thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ, Hội nhóm; thu hút nguồn lực, nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên sinh viên; tham gia tích cực vào công tác phát triển Đảng trong sinh viên.
 4. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc xây dựng, phát triển môi trường toàn diện về học tập, rèn luyện kỹ năng, nhân cách, thái độ, đạo đức, tác phong, năng lực cá nhân, vai trò của tập thể, ý thức với cộng đồng, năng lực hội nhập,… góp phần quan trọng trong sự phát triển chiến lược Khoa Quốc tế giai đoạn 2020 đến năm 2025 và tầm nhìn 2035 theo những định hướng chung, bám sát mục tiêu chiến lược và định hướng công tác Đoàn của ĐHQGHN.
 5. Trở thành một trong những đơn vị xuất sắc, tiên phong dẫn đầu về công tác Đoàn và phong trào thanh niên sinh viên ĐHQGHN và Thành Đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2022.
 6. Gắn kết các hoạt động đoàn với kiến thức chuyên môn, đẩy mạnh sử dụng tiếng Anh trong các chương trình sự kiện của Đoàn Thanh niên, tạo ra môi trường ngoại ngữ mọi lúc mọi nơi.
 7. Nhận định tình hình, phân loại hoạt động, xây dựng môi trường đáp ứng các nhu cầu tham gia của mọi đối tượng thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực học tập khác nhau. Tạo không gian sinh hoạt sáng tạo, trẻ trung, năng động nhưng vẫn đảm bảo được tính đoàn kết, kỷ luật kỷ cương và mang tính hội nhập quốc tế cao.
 8. Tham vấn cho Đảng ủy/Ban chủ nhiệm Khoa về các chính sách lớn ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng Đoàn viên thanh niên sinh viên. Nâng cao vai trò phản biện xã hội trong các vấn đề chiến lược khác của Khoa và của Đoàn ĐHQGHN.

 Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Khoa Quốc tế – ĐHQGHN là:

“TUỔI TRẺ KHOA QUỐC TẾ – ĐHQGHN

NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO – KỶ LUẬT – ĐOÀN KẾT – HỘI NHẬP

VỮNG CHUYÊN MÔN – THẠO NGOẠI NGỮ – GIÀU Ý THỨC CỘNG ĐỒNG”

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Phấn đấu đến năm 2022, Đoàn TNCS HCM Khoa Quốc tế trở thành tổ chức Đoàn vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu, một trong những đơn vị dẫn đầu các cơ sở giáo dục đại học của ĐHQGHN và thành đoàn Hà Nội. Một số mô hình hoạt động của Đoàn Khoa sẽ trở thành mô hình điển hình tiêu biểu. Đoàn Thanh niên là môi trường để xây dựng, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên có năng lực, phẩm chất, tầm nhìn, kỹ năng, tác phong thái độ, trách nhiệm với xã hội, sáng tạo và hội nhập.

Mục tiêu chung: Khẳng định vị trí quan trọng, tiên phong của tổ chức Đoàn thanh niên trong hệ thống chính trị của Khoa, phát huy truyền thống, dẫn dắt phong trào trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào đoàn ĐHQGHN. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động ổn định, bền vững, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, sinh viên. Góp phần tích cực vào sự phát triển của Khoa trong giai đoạn chuyển hóa thành trường ĐH Quốc tế. Luôn sẵn sàng thích nghi và chuyển hóa kịp thời với các giai đoạn phát triển của Khoa, của ĐHQGHN.

Phương hướng hành động: Coi trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện nhân cách cho đoàn viên, sinh viên. Gắn các hoạt động của Đoàn với nhiệm vụ trọng tâm của Khoa và của Đoàn ĐHQGHN. Lấy hoạt động hỗ trợ đoàn viên, sinh viên phát triển toàn diện làm trọng tâm trên cơ sở phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ đoàn viên, cán bộ. Nâng cao chất lượng đoàn vụ, hoạt động chi đoàn. Tạo không khí giao lưu đoàn kết, xây dựng phong cách sinh viên Khoa Quốc tế có hoài bão, có mục tiêu, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, ước mơ khởi nghiệp. Xây dựng môi trường học tập trẻ trung, kỷ cương, văn minh. Tăng cường các hoạt động đối nội, đối ngoại, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện ngoại ngữ. Khẳng định vai trò của tuổi trẻ Khoa Quốc tế trong cộng đồng và xã hội.

Sau đây là các hành động và mục tiêu cụ thể cho các chương trình

2.1. Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, ý thức Pháp luật và xây dựng nếp sống văn hóa ý thức cộng đồng trong đoàn viên, sinh viên.

2.1.1. Mục tiêu

– Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng độc lập dân tộc, tạo niềm tin vững chắc vào chế độ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sinh viên;

– Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của sinh viên trong học tập, rèn luyện; tình yêu và niềm tin với sự phát triển của Khoa;

– Nâng cao nhận thức về vai trò của đoàn viên, sinh viên đối với vai trò cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

2.1.2. Chỉ tiêu cơ bản

 1. 100% đoàn viên, thanh niên được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đoàn Khoa lần thứ VII, tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, sinh hoạt công dân.
 2. Phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh do các cấp bộ Đoàn tổ chức.
 3. 100% đoàn viên, thanh niên không vi phạm quy chế đào tạo, thi cử, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, không tham gia các hoạt động tụ tập, tuần hành trái pháp luật.
 4. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động bồi dưỡng tình yêu, tinh thần trách nhiệm với Khoa, với ĐHQGHN chào mừng Đại hội Đảng bộ Khoa.

2.1.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

– Thực hiện tốt việc định hướng thông tin và tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; Phối hợp tổ chức tốt tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học; Chú trọng tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng phân tích và xử lý thông tin cho đoàn viên, như: tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng, tổ chức các buổi nói chuyện theo chuyên đề về thời sự, an ninh chính trị…;

– Đa dạng phương thức nắm bắt, định hướng dư luận thanh niên đặc biệt chú trọng công tác đấu tranh về tư tưởng, nắm bắt và định hướng thông tin dư luận trên mạng internet; Tăng cường công tác dự báo, củng cố, thường xuyên tập huấn, nâng cao chất lượng “Tổ thăm dò dư luận” để phát huy vai trò của các đội nòng cốt chính trị trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, tâm lý, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng chuẩn giá trị và đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, tránh các thủ đoạn lôi kéo rủ rê; giữ vững ổn định an ninh chính trị nội bộ đặc biệt trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng;

– Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, có hành động cụ thể tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

– Chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống của dân tộc, của tổ chức Đoàn, của Khoa và giúp cho sinh viên có quan điểm thực tiễn trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; Định kỳ tổ chức thông tin tình hình thời sự, truyền thống và sự phát triển của Khoa cho cán bộ, đoàn viên; Triển khai thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, đoàn cơ sở, các đợt sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm trong năm;

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đa dạng nội dung, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lồng ghép các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng với các hoạt động văn hoá văn nghệ – thể dục thể thao, thông qua các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo,  tình nguyện vì cộng đồng, phát huy vai trò sinh viên đạt danh hiệu “Đại sứ sinh viên”;

– Đẩy mạnh tham gia giữ gìn kỷ cương học đường trong đoàn viên, sinh viên; tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội.

– Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, tuyên truyền các hành động văn hoá văn minh, động viên khích lệ sinh viên ứng xử tốt với môi trường học tập, bạn bè, thầy cô và các hoạt động khác. Duy trì phát triển các chương trình tri ân các ngày lễ lớn 20/11, 26/3, 27/7, 22/12, 02/9…

2.2. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên học tập và nghiên cứu khoa học, chủ động lập thân, lập nghiệp, sáng tạo, khởi nghiệp và sẵn sàng hội nhập.

2.2.1. Mục tiêu

– Góp phần giáo dục đào tạo thế hệ sinh viên mới có trí tuệ, bản lĩnh khoa học vững vàng, kiến thức phong phú, tiên phong trong sáng tạo, khởi nghiệp có khả năng tiếp cận, theo kịp với tiến bộ của thời đại;

– Hỗ trợ và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên, cung cấp hành trang cho sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập;

– Tổ chức các khóa huấn luyện khởi nghiệp, tạo điều kiện để các bạn đoàn viên, sinh viên tiếp cận với các môi trường công việc thực tế ngay tại ghế nhà trường thông qua các tour tham quan, các hoạt động trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp, công ty.

– Nâng cao vai trò định hướng của đội ngũ giảng viên, đoàn viên là cán bộ trẻ trong công tác hướng dẫn NCKH, hỗ trợ khởi nghiệp, huấn luyện chuyên môn, bám sát chương trình đào tạo, tiêu chuẩn đầu ra vận dụng vào các yêu cầu công tác đoàn.

2.2.2. Chỉ tiêu cơ bản

 1. 100% chi đoàn, câu lạc bộ chuyên môn sinh hoạt định kỳ, có nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, thiết thực gắn với chuyên môn.
 2. Trên 50% đoàn viên – sinh viên Khoa tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo của Khoa.Số lượng công trình NCKH sinh viên tăng 10% mỗi năm.
 3. Tổ chức và phối hợp tổ chức 10 tọa đàm nâng cao kỹ năng, kiến thức hỗ trợ đoàn viên lập thân, lập nghiệp, sáng tạo và khởi nghiệp.
 4. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 10 hoạt động, chương trình tương tác giữa đơn vị tuyển dụng và sinh viên.
 5. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức ít nhất 04 hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên.
 6. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động hàng năm tạo môi trường khuyến khích sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ ít nhất 01 ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên tham gia các cuộc thi các cấp và có cơ hội triển khai thực tiễn.
 7. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu sinh viên, thanh niên quốc tế.
 8. 100% chi đoàn cán bộ, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tham gia các hoạt động về phong trào “Ba trách nhiệm” và “Vững chuyên môn – Giỏi nghiệp vụ – Chuẩn tác phong”.
 9. 100% sinh viên Khoa Quốc tế hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến.
 10. 100% đoàn viên là cán bộ trẻ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ huấn luyện khởi nghiệp, hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợcác câu lạc bộ học thuật và kỹ năng.

2.2.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

– Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện tăng cường các hoạt động phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học; Tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên về quy chế; phương pháp học tập & nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu, bồi dưỡng kỹ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học… góp phần bồi dưỡng lòng yêu nghề, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, vun đắp niềm tin, lý tưởng cho sinh viên;

– Đa dạng hoá các sân chơi, giao lưu học thuật nhằm tạo phong trào thi đua góp phần nâng cao ý thức tự học, tự đào tạo, chủ động trong học tập & NCKH; Duy trì và phối hợp tổ chức thành công Ngày hội Sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp hàng năm, có hình thức khen thưởng thích hợp đối với sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập – nghiên cứu khoa học…;

– Đẩy mạnh hoạt động của các Chi đoàn cán bộ giáo viên trong việc hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ chuyên môn cho các CLB học thuật, NCKH; Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, trao đổi kinh nghiệm học tập, NCKH; Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

– Tiếp tục duy trì, phát huy và tổ chức thành công cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo “VNU-IStartup” hàng năm, thu hút nhiều ý tưởng sáng tạo, khả thi và chất lượng cao, thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, các công ty và các đơn vị đối tác, hỗ trợ truyền thông, đào tạo, huấn luyện để hiện thực hoá các sản phẩm khởi nghiệp.

– Phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm, khởi nghiệp, xây dựng ngân hàng việc làm, kết nối sinh viên với doanh nghiệp/nhà tuyển dụng, giới thiệu địa điểm thực tập; tập huấn những kỹ năng, giao lưu các tấm gương “sáng nghiệp”, các nhà khoa học trẻ tiêu biểu… tích cực hợp tác với các tổ chức sử dụng lao động, các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức khác để thiết kế và triển khai các giải pháp và hoạt động phù hợp góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu của xã hội;

– Tham mưu công tác thi đua khen thưởng đối với các gương mặt tiêu biểu trong học tập và rèn luyện;

– Đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng về hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; Cổ vũ phong trào học tập, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ trong đoàn viên, thanh niên thông qua các cuộc thi: Olympic tiếng Anh, Nhạc hội chào tân Sinh viên; Cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh; Chủ động tìm kiếm, kết nối với các đơn vị khác nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật, các chương trình giao lưu với thanh niên quốc tế nhằm tạo môi trường để sinh viên giao lưu, hội nhập quốc tế;

– Tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện tốt nội quy trường lớp, duy trì nét đẹp của giảng đường, kiên quyết đấu tranh và có hình thức kỷ luật đối với các biểu hiện tiêu cực trong học tập, thi cử;

– Tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ cho sinh viên; tham mưu với lãnh đạo Khoa về các biện pháp hỗ trợ đoàn viên có ý tưởng khởi nghiệp.

2.3. Tổ chức các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần định hướng thẩm mỹ, lối sống và xây dựng môi trường công tác, học tập thân thiện, tích cực

2.3.1. Mục tiêu

– Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong sinh viên, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển toàn diện về trí lực, thể lực, tiếp tục tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về “Phong cách sinh viên Khoa Quốc tế – Văn minh VNU-IS”, góp phần xây dựng giá trị cốt lõi Khoa Quốc tế: Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm, Hội nhập quốc tế.

– Thực hiện tốt công tác tình nguyện tại chỗ, thực hiện sáng tạo công tác tình nguyện vì cộng đồng theo hướng gắn với chuyên môn, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn Khoa trong thời kỳ đổi mới;

– Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tham mưu cho lãnh đạo Khoa, phối hợp với các phòng ban chức năng cùng xây dựng thực hiện xây dựng và phát triển thương hiệu sinh viên Khoa Quốc tế – Năng động, sáng tạo, kỷ luật, đoàn kết, hội nhập. Vững chuyên môn, thạo ngoại ngữ và giàu ý thức cộng đồng.

2.3.2. Chỉ tiêu cơ bản

 1. Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện.
 2. Hàng năm, mỗi sinh viên được tham gia ít nhất 01 hoạt động có tính định hướng lối sống, văn hóa, thể thao và thực hiện 5 ngày công tình nguyện.
 3. Hàng năm, tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn Thanh niên các trường đại học trong nước và các đoàn đại biểu thanh niên quốc tế.
 4. Gây quỹ 40 triệu đồng cho quỹ Học bổng “Tiếp bước em đến trường” hỗ trợ cho các chương trình gây quỹ từ thiện vùng sâu vùng xa, vùng cao, các địa điểm điểm tình nguyện xa.
 5. Phấn đấu 2.500 lượt đoàn viên tham gia hiến máu Nhân đạo.
 6. Phấn đấu triển khai thành công 04 công trình thanh niên tại các địa phương còn khó khăn.

2.3.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

– Vận động đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần tình nguyện trong mỗi việc làm thường ngày: tình nguyện chia sẻ giúp đỡ người gặp khó khăn; tình nguyện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập; tình nguyện giữ gìn vệ sinh môi trường – tiết kiệm; tình nguyện giữ gìn an ninh chính trị, phát hiện và tố giác tiêu cực; tình nguyện vì giảng đường xanh; tình nguyện chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Khoa…;

– Thực hiện tốt các chương trình thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, chương trình rèn luyện kỹ năng mềm – rèn luyện sức khỏe – rèn luyện đạo đức, lối sống;

– Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động rèn luyện đoàn viên, hoạt động “Lớp tôi là số 1” định hướng sinh viên rèn luyện, phát triển toàn diện; Tích cực phát động và hướng dẫn đoàn viên, sinh viên tham gia các đợt phát động rèn luyện “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

– Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện gắn với việc phát huy tính sáng tạo, tự chủ và khả năng chuyên môn của sinh viên, góp phần tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội ở các địa bàn dân cư…;

– Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tương thân tương ái, hoạt động chung sức cùng cộng đồng ngay tại đơn vị nhằm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện; Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả và nâng chất các chiến dịch tình nguyện thường xuyên: Mùa hè xanh, Mùa đông Ấm, tết Sum vầy, Tiếp sức mùa thi. Nghiên cứu triển khai rộng hơn các hoạt động tình nguyện tại chỗ như Giảng đường xanh, đổi túi nilong lấy cây…

– Tăng cường xã hội hóa các hoạt động tình nguyện; phát huy tính chủ động của Liên Chi đoàn, chi đoàn và của sinh viên trong việc thành lập các đội sinh viên tình nguyện tại chỗ và tìm nguồn kinh phí phục vụ phong trào;

– Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Thường xuyên tổ chức các chương trình tìm kiếm tài năng trong sinh viên;  Đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ sở thích.

2.4. Nâng cao chất lượng đoàn viên và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức hoạt động Câu lạc bộ, hội nhóm, thành lập và phát triển Hội sinh viên; tham gia xây dựng Đảng.

2.4.1. Mục tiêu

– Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thống nhất ý chí, phân cấp rõ ràng và cơ chế quản lý dân chủ, chặt chẽ, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác;

– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; Nâng cao trình độ lý luận, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, tư duy sáng tạo trong cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về tư tưởng chính trị, mạnh về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn;

– Tạo niềm tin và thu hút ngày càng đông đảo thanh niên đến với các hoạt động Đoàn;

– Phát huy vai trò của tổ thăm dò dư luận, kịp thời cập nhật các thông tin xã hội, các vấn đề tồn tại để kịp thời nắm bắt, xử lý và phản biện các vấn đề xã hội, chính sách.

– Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị trong việc thành lập xây dựng tổ chức Hội Sinh viên và hỗ trợ tốt công tác phát triển các câu lạc bộ, Hội nhóm tại Khoa;

– Tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, trong đó công tác phát triển Đảng viên trẻ được quan tâm triển khai.

2.4.2. Chỉ tiêu cơ bản

 1. 100% cán bộ đoàn có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức phong trào.
 2. 100% cán bộ đoàn được tham gia tập huấn các cấp hàng năm.
 3. Mỗi năm có ít nhất 02 hoạt động trao đổi, giao lưu học hỏi với cán bộ Đoàn các đơn vị.
 4. Phấn đấu thành lập mới 03 Câu lạc bộ/Tổ/Đội/Nhóm/CLB.
 5. Trên 90% đoàn viên, chi đoàn xếp loại khá trở lên trong mỗi năm học.
 6. Hàng năm giới thiệu kết nạp được 10 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

2.4.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

– Xây dựng các chương trình hành động góp phần củng cố lề lối làm việc; thực hiện việc tuân thủ kỷ cương, kỷ luật, khen thưởng trong Đoàn; Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của các cơ sở Đoàn; thực hiện tốt công tác đoàn vụ;

– Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Định kỳ hàng năm tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ đoàn. Triển khai thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, đoàn cơ sở, các đợt sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm trong năm;

– Phát triển mạnh mẽ hơn vai trò của tổ thăm dò dư luận, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, các vấn đề tồn tại trong đoàn viên, thanh niên để xử lý, khắc phục và nâng cao vai trò nhận thức, tư vấn và phản biện xã hội của tổ chức Đoàn trong môi trường đại học.

– Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc tổ chức Đoàn tham gia góp ý xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, chính quyền trong sạch;

– Rà soát, sắp xếp, củng cố, đổi mới và nâng chất hoạt động các câu lạc bộ hiện có, phát triển các câu lạc bộ mới nhằm đa dạng hóa phương thức thu hút, tập hợp thanh niên;

– Xây dựng đề xuất chính sách chế độ phù hợp cho cán bộ đoàn, cán bộ chủ chốt trong các CLB, hội nhóm với Đảng ủy/Ban chủ nhiệm Khoa cũng như Đoàn cấp trên để bảo vệ những quyền lợi xứng đáng và ghi nhận kịp thời cho những cá nhân, tập thể tích cực trong hoạt động chung.

– Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Chú trọng tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú.

————————————–

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế lần thứ VII là sự kiện chính trị quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của Khoa. Từ diễn đàn này, Đoàn Khoa xin được trân trọng cảm ơn Trung ương Đoàn, Thành Đoàn, Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên các đơn vị, Đảng ủy – Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng đã quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển của phong trào thanh niên Khoa. Đoàn Khoa mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm quý báu đó.

Cũng từ Đại hội này, Đoàn Khoa kêu gọi các đồng chí đoàn viên tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, ý chí, tích cực, sáng tạo, chủ động trong học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên đây là phương hướng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2019- 2022, chúng ta tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Đoàn cấp trên, sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể trong và ngoài trường, với trí tuệ, nghị lực của mình, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công tốt đẹp.