BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN KHOA QUỐC TẾ – ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2019 – 2022

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ – ĐHQGHN KHÓA VII

NHIỆM KỲ 2019 – 2022

 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế – ĐHQGHN hiện có 2,228 đoàn viên hiện đang sinh hoạt tại 04 Liên chi đoàn và 01 Chi đoàn trực thuộc.
 • Ban Chấp hành Đoàn Khoa Quốc tế – ĐHQGHN khoá VII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế trong nhiệm kỳ 2019 -2022.
 • Ban Chấp hành Đoàn Khoa cần được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới, chấp hành và tổ chức thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khoa Quốc tế và Đoàn cấp trên.

Những căn cứ để xây dựng Ban Chấp hành Đoàn Khoa khóa VII

 1. Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 2. Căn cứ các chương trình công tác của Đoàn ĐHQGHN, Thành đoàn Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 3. Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đoàn khối các trường Đại học – Cao đẳng.
 4. Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn Khoa khóa VI và những yêu cầu công tác đối với Ban Chấp hành Đoàn Khoa khoá VII.

Những yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Đoàn Khoa khoá VII

 1. Ban Chấp hành thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ Khoa Quốc tế để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế – ĐHQGHN lần thứ VII.
 2. Ban Chấp hành có khả năng tiếp thu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đoàn cấp trên và Đảng uỷ Khoa Quốc tế giao phó.
 3. Ban Chấp hành đảm bảo tính ổn định, thiết thực, có cơ cấu hợp lý, tránh hình thức, phân công đúng người đúng trách nhiệm; bao gồm các đồng chí đại diện cho các đối tượng đoàn viên, thanh niên, đại diện cho các đơn vị trực thuộc Đoàn Khoa.
 4. Ban Chấp hành đảm bảo tính kế thừa; vừa có những cán bộ trải qua thực tiễn đơn vị, vừa có cán bộ trẻ đang phát triển; với các Uỷ viên BCH là sinh viên cần chú ý giới thiệu các đồng chí là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai để đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa khoá VII (theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

 1. Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống lành mạnh, trung thực, đoàn kết.
 2. Có kiến thức, năng lực và kinh nghiệm trong công tác gắc với thực tiễn công tác đoàn và tình hình thanh niên tại đơn vị, có khả năng đối thoại, định hướng cho thanh niên, có khả năng vận động, đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên và tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện các quyết định của Ban Chấp hành Đoàn Khoa.
 3. Có nhiệt tình và trách nhiệm đối với tập thể lớp và chi đoàn, được đoàn viên tín nhiệm và có thực tiễn tại đơn vị, có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.
 4. Có tinh thần nhiệt tình cống hiến, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của Đoàn Khoa.

Phương án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn Khoa khóa VII

Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa khoá VII: Ban Chấp hành Đoàn Khoa khóa VII sẽ bao gồm 21 ủy viên, số lượng Ủy viên Thường vụ là 07 đồng chí.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN KHOA QUỐC TẾ – ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2019 – 2022

BAN THƯỜNG TRỰC

 1. Nguyễn Văn Tánh
  Bí thư Đoàn Khoa
 2. Vũ Minh Quân
  Phó Bí thư Đoàn Khoa
  Bí thư Liên chi đoàn Liên kết Quốc tế
 3. Hoàng Xuân Thuỷ
  Phó Bí thư Đoàn Khoa

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

 1. Nguyễn Thị Hồng Giang – Uỷ viên thường vụ
  Trưởng ban Hậu cần – Thường trực Văn phòng đoàn
 2. Vũ Văn Hiệu – Uỷ viên Thường vụ
  Trưởng Ban Phong trào;
  Bí thư Liên chi đoàn KHTN&CN
 3. Vương Duy Việt – Uỷ viên thường vụ
  Trưởng Ban Tổ chức và Kiểm tra
  Bí thư Liên chi đoàn Kinh tế & Quản lý
 4. Nguyễn Văn Vương – Uỷ viên Thường vụ
  Trưởg ban Tình nguyện
  Phó Bí thư Liên chi đoàn KH TN&CN

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

 1. Mai Thị Minh Hường – Uỷ viên Ban chấp hành
  Bí thư Liên chi đoàn khối SV năm nhất
 2. Đặng Thị Hải Yến – Uỷ viên Ban chấp hành
  Trưởng ban Truyền thông – Đối ngoại
 3. Vũ Quỳnh Anh – Uỷ viên Ban chấp hành
  Trưởng ban Học tập & NCKH
 4. Đỗ Văn Quý – Uỷ viên Ban chấp hành
  Trưởng Ban CLB – Hội Nhóm
 5. Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó trưởng Ban tổ chức và kiểm tra
 6. Nguyễn Phương Linh – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
 7. Nguyễn Thị Châm – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó trưởng ban tài chính – Hậu cần
 8. Ngô Quang Long – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó trưởng ban Tài chính – Hậu cần
 9. Phạm Chung Anh – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó trưởng Ban tình nguyện
 10. Nguyễn Đức Hiếu – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó Trưởng ban Học tập – NCKH
  Phó Bí thư Liên chi đoàn Khối sinh viên năm nhất
 11. Phí Thị Ánh – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó trưởng Ban truyền thông – Đối ngoại
  Phó Bí thư Liên chi đoàn Sinh viên năm nhất
 12. Trần Đăng Thị Thanh – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó trưởng ban CLB Hội nhóm
 13. Trần Hải Yến – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó trưởng ban CLB Hội nhóm
 14. Hoàng Minh Thái – Uỷ viên Ban chấp hành
  Phó trưởng ban Phong trào