Ban Thường Vụ

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG QUỐC TẾ, ĐHQGHN

 KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2022 – 2024 

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế, thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế.

Từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới; trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động của Ban Thường vụ Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, Ban Chấp hành Đoàn Trường Khóa VII xây dựng Đề án nhân sự Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khoa khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 như sau:

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG BAN THƯỜNG VỤ:

 1. Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
 2. Căn cứ “Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010.
 3. 3. Xuất phát từ những kinh nghiệm thực tế của việc xây dựng và kết quả hoạt động của BTV Đoàn Thanh niên Trường nhiệm kỳ 2019 – 2022.

II. NHỮNG YÊU CẦU XÂY DỰNG BAN THƯỜNG VỤ:

 1. Ban Thường vụ phải có khả năng tiếp thu và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ thay mặt cho BCH lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn TN Trường để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường lần thứ VII.
 2. Đảm bảo tính thiết thực, cơ cấu hợp lý, tránh hình thức; cơ cấu bao gồm các đồng chí đại diện cho các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc Đoàn Trường, được phân công theo đúng vị trí mảng việc.
 3. Đảm bảo tính kế thừa vừa có những cán bộ Đoàn đã từng kinh qua thực tiễn phong trào Đoàn Trường, vừa có những cán bộ trẻ đang phát triển để đào tạo bồi dưỡng kế cận.

III. TIÊU CHUẨN UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:

Nhân sự Ban Thường vụ Đoàn Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:

 1. Có năng lực trong công tác và kinh qua hoạt động thực tiễn tại đơn vị, có khả năng đề xuất, tham gia xây dựng các chương trình hành động, chiến lược phát triển của Đoàn Trường, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 2. Có năng lực phối hợp làm việc với các đơn vị trong Trường và đảm bảo khả năng tham gia BTV Đoàn Trường ổn định trong suốt nhiệm kỳ.
 3. Có gắn bó với thanh niên và công tác Đoàn của đơn vị, có khả năng tập hợp, đoàn kết, đối thoại và định hướng cho thanh niên.
 4. Có năng lực nổi trội, đảm bảo các mặt công tác được phân công trong Đoàn Trường.
 5. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm.
 6. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Trường Quốc tế khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

IV. SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU BAN THƯỜNG VỤ:

 1. Về số lượng: 07 đồng chí
 2. Về cơ cấu:
            Đơn vị Số lượng
1. Cán bộ 05
2. Sinh viên 02
Liên chi đoàn Kinh tế Quản lý 01
Liên chi đoàn KHTN&CN 01
Tổng 07

 

STT Họ tên Đơn vị Vị trí Mảng công tác phụ trách
1.

Đ/c Nguyễn Văn Tánh

Phòng TCHC – Trưởng Bộ phận CNTT & CSVC Khoa Quốc tế

Chi đoàn Cán bộ

Bí thư Điều hành chung và chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự, đối ngoại, thường trực
2.

Đ/c Vũ Minh Quân

Phòng KHCN & HTPT

Chi đoàn cán bộ

Phó Bí thư Công tác hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp trong sinh viên

Phụ trách các CLB học thuật

3.

Đ/c Hoàng Xuân Thủy

Phòng TCHC

Chi đoàn Cán bộ

Phó Bí thư Công tác phong trào (văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao)

Phụ trách các CLB nghệ thuật và sở thích liên quan đến văn nghệ, thể dục, thể thao

4.

Đ/c Nguyễn Hồng Giang

Phòng TCHC

Chi đoàn Cán bộ

Uỷ viên

Thường vụ

Công tác tài chính – hậu cần

Công tác phát triển CLB, hội, nhóm

Thường trực Văn phòng Đoàn

5.

Đ/c Mai Thị Minh Hường

Bộ môn ĐTDB

LCĐ SVNN

Ủy viên Thường vụ Công tác Tài chính – Hậu cần
6.

Đ/c Vương Duy Việt

LCĐ KTQL Ủy viên

Thường vụ

Công tác tổ chức – Kiểm tra, công tác phát triển Đảng, thi đua, khen thưởng – kỷ luật
7.

Đ/c Nguyễn Văn Vương

LCĐ LKQT Ủy viên

Thường vụ

Công tác Truyền thông, Đối ngoại, Tình nguyện