Công tác phát triển đảng

QUY TRÌNH ĐOÀN THANH NIÊN, CÔNG ĐOÀN THAM GIA GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CHO ĐẢNG

I. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức về Đảng và xét kết nạp Đảng

1.1.1. Giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (theo quy định của Điều lệ Đảng) và yêu cầu

  1. a) Đối với đoàn viên Đoàn Thanh niên

– Có nguyện vọng tham gia lớp học;

– Có nhận thức chính trị đúng đắn và bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, thực hiện tốt các nội quy, quy chế đối với đoàn viên, sinh viên;

– Đối với các chương trình đào tạo chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng: điểm trung bình trung tích lũy đạt từ 7,0 trở lên;

– Đối với các chương trình liên kết đào tạo do đối tác nước ngoài cấp bằng: quy đổi về thang điểm 10 hoặc 100, điểm trung bình trung tích lũy đạt từ 7,0 hoặc 70 trở lên;

– Đã tham gia sinh hoạt trong nhóm đoàn viên tích cực và được đánh giá kết quả tốt; có đóng góp cho công tác Đoàn, công tác lớp;

– Được ít nhất 2/3 tổng số đoàn viên chi đoàn nhất trí giới thiệu tham gia lớp học, được sự giới thiệu của BCH Liên chi đoàn, BCH Đoàn Khoa và sự đồng ý của chi ủy chi bộ.

1.1.2. Giới thiệu, đề nghị tổ chức Đảng kết nạp

Đoàn viên được giới thiệu kết nạp Đảng phải là người thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên; là người ưu tú; được quần chúng tín nhiệm. Ngoài ra phải:

– Có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Đã học và cấp giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

– Đối với sinh viên: có quá trình phấn đấu, có điểm trung bình chung các học kỳ từ khi vào trường đến thời điểm xét kết nạp đạt từ loại giỏi trở lên; trường hợp đạt điểm bình quân loại khá thì phải là cán bộ lớp, cán bộ đoàn có thành tích cụ thể trong hoạt động lớp, đoàn thể;

1.2. Các bước xem xét, giới thiệu đoàn viên tích cực

1.2.1. Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Khi có thông báo của Đảng ủy, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên xét, giới thiệu đoàn viên tích cực theo trình tự sau:

(1). Thông báo chủ trương, tiêu chuẩn tham gia lớp học, thời gian họp xét của chi đoàn/ tổ công đoàn (phải thông báo cho toàn thể đoàn viên của chi đoàn/ tổ công đoàn biết trước ít nhất là 10 ngày).

(2). Đoàn viên căn cứ theo tiêu chuẩn, nếu nhận thấy bản thân có đủ điều kiện thì viết Đơn tự nguyện tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và nộp cho BCH chi đoàn/ Tổ trưởng tổ công đoàn ít nhất là 3 ngày trước buổi họp xét của chi đoàn/ tổ công đoàn.

(3). Tại hội nghị chi đoàn/ tổ công đoàn, các đoàn viên đã được xét đủ điều kiện tự trình bày thành tích phấn đấu của mình trước chi đoàn; tập thể chi đoàn/ tổ công đoàn tiếp tục cho ý kiến nhận xét và sau đó tiến hành biểu quyết. Những đoàn viên được ít nhất 2/3 tổng số đoàn viên của chi đoàn/ tổ công đoàn biểu quyết nhất trí thì được giới thiệu để cấp trên xét.

(4). Sau hội nghị chi đoàn/ tổ công đoàn, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa căn cứ thành tích của đoàn viên, biên bản hội nghị chi đoàn/ tổ công đoàn để xét, thống nhất danh sách dự kiến giới thiệu đoàn viên tham gia lớp học (bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ nhất trí ít nhất 2/3 tổng số ủy viên BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa) để gửi chi ủy chi bộ quyết định.

1.2.2. Giới thiệu, đề nghị tổ chức Đảng kết nạp

(1). Sau khi có Quyết định cấp Giấy chứng nhận tham gia lớp học “Nhận thức về Đảng”, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa thông báo cho chi đoàn/ tổ công đoàn biết kết quả học tập của đoàn viên.

(2). Hằng kỳ, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa có trách nhiệm rà soát, giới thiệu những đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ phấn đấu để trở đối tượng xét kết nạp Đảng.

(3). Những đoàn viên thuộc diện đối tượng kết nạp Đảng cần chủ động lập kế hoạch phấn đấu cụ thể của bản thân (cả về nhận thức và hành động) theo sự hướng dẫn của đảng viên được chi bộ phân công giúp đỡ và yêu cầu của BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa. BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa định kì kiểm tra việc đoàn viên tự đánh giá thực hiện kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, có ý kiến nhận xét của chi đoàn/ tổ công đoàn và xác nhận của đảng viên giúp đỡ.

(4). Trong vòng 6 tháng kể từ ngày được chi bộ ra Nghị quyết công nhận đối tượng cảm tình Đảng, theo hướng dẫn của đảng viên giúp đỡ, căn cứ tiêu chuẩn giới thiệu kết nạp đảng viên, nếu bản thân thấy đủ điều kiện thì đoàn viên thuộc diện đối tượng kết nạp Đảng viết bản tự kiểm điểm quá trình phấn đấu và báo cáo với đảng viên giúp đỡ và chi đoàn/ tổ công đoàn.

Nếu đảng viên giúp đỡ, chi đoàn/ tổ công đoàn xét thấy quá trình phấn đấu của đoàn viên có kết quả tốt thì BCH chi đoàn/ Tổ trưởng tổ công đoàn báo cáo bằng văn bản với BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa. BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa xem xét, báo cáo bằng văn bản xin ý kiến về việc giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên với chi ủy chi bộ.

(5). Nếu được sự nhất trí của chi ủy chi bộ, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa thông báo cho BCH chi đoàn/ Tổ trưởng tổ công đoàn và đoàn viên biết để đoàn viên viết “Đơn xin vào Đảng”. Đồng thời, đoàn viên tiếp tục hoàn thiện “Bản tự kiểm điểm” theo sự góp ý của đảng viên giúp đỡ, BCH chi đoàn/ Tổ trưởng tổ công đoàn, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa.

(6). Sau khi đoàn viên viết xong “Đơn xin vào Đảng” và “Bản tự kiểm điểm”, BCH chi đoàn/ Tổ trưởng tổ công đoàn cùng đảng viên giúp đỡ đoàn viên thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị chi đoàn/ tổ công đoàn xét, giới thiệu đoàn viên vào Đảng và thông báo cho đoàn viên, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa biết.

(7). BCH chi đoàn/ Tổ trưởng tổ công đoàn tổ chức hội nghị chi đoàn xét, giới thiệu đoàn viên vào Đảng với thành phần tham gia gồm: đảng viên giúp đỡ đoàn viên, đại diện BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa và toàn thể đoàn viên của chi đoàn/ tổ công đoàn.

Hội nghị chi đoàn xét từng đoàn viên (trong trường hợp có nhiều đoàn viên được xét) theo trình tự:

– Đoàn viên đọc Bản tự kiểm điểm;

– BCH chi đoàn/ Tổ trưởng tổ công đoàn báo cáo kết quả làm việc giữa BCH chi đoàn/ tổ công đoàn với đảng viên giúp đỡ;

– Đoàn viên chi đoàn/ tổ công đoàn nhận xét quá trình phấn đấu của đoàn viên theo các tiêu chuẩn đã được quy định;

– Sau khi hướng dẫn cho chi đoàn/ tổ công đoàn góp ý kiến với tinh thần dân chủ và công khai, chủ tọa có trách nhiệm tổng hợp ý kiến nhận xét về ưu, khuyết điểm của đoàn viên. Nếu có ý kiến trái ngược nhau (dù là số ít) cũng cần phải giải trình tường minh trước khi kết luận. Đoàn viên được xét phải nêu quan điểm của mình về những ý kiến này;

– Chi đoàn/ tổ công đoàn tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín.

(8). Sau khi có sự giới thiệu của chi đoàn/ tổ công đoàn, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa tổ chức hội nghị xét, giới thiệu kết nạp đoàn viên vào Đảng. Nếu được ít nhất 2/3 tổng số ủy viên BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa biểu quyết nhất trí, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa tập hợp hồ sơ của đoàn viên được xét để báo cáo với chi ủy chi bộ thực hiện các quy trình tiếp theo.

1.3. Về giới thiệu chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

Sau 01 năm kể từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên, đảng viên dự bị phải làm bản tự kiểm điểm quá trình rèn luyện trong thời gian là đảng viên dự bị về cho BCH chi đoàn/Tổ trưởng tổ công đoàn, chi đoàn/ tổ công đoàn tiến hành họp toàn thể nhận xét quá trình rèn luyện của đảng viên dự bị (thành phần tham dự, nội dung, cách thức tiến hành như cuộc họp xét giới thiệu kết nạp Đảng). Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ cấp chi đoàn/ tổ công đoàn, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa tiến hành xem xét, ra nghị quyết hoặc không ra nghị quyết chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Sau khi xem xét, nếu đảng viên dự bị đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức, BCH Đoàn Khoa/ BCH Công đoàn Khoa hoàn thiện hồ sơ chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên dự bị sinh hoạt xem xét, quyết định.

II. KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

2.1. Tiêu chuẩn kết nạp đảng viên

2.1.1. Tiêu chuẩn chung

– Là công dân Việt Nam, tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng  phải đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng); thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng;

– Có nhận thức và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn;

– Lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm;

– Gương mẫu trong học tập, rèn luyện, công tác;

– Tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thể;

– Lý lịch rõ ràng, không vi phạm các điều kiện do Trung ương quy định, đã được thẩm tra xác minh;

– Về trình độ học vấn: Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên;

– Phải có giấy chứng nhận học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” và tự nguyện viết đơn xin vào Đảng.

2.1.2. Tiêu chuẩn kết nạp Đảng

Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên được kết nạp Đảng cần đảm bảo thêm các tiêu chuẩn sau:

– Đối với sinh viên: Có quá trình phấn đấu liên tục, có điểm trung bình chung tích lũy các học kỳ đến thời điểm xét kết nạp đạt từ loại giỏi trở lên; trường hợp đạt điểm trung bình chung tích lũy từ loại khá thì phải là cán bộ lớp, cán bộ đoàn và cán bộ hội sinh viên, có nhiều thành tích trong hoạt động lớp, đoàn thể;

2.2. Quy trình xét kết nạp đảng

2.2.1. Bồi dưỡng nhận thức vào Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN hoặc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

2.2.2. Đảng viên giới thiệu người vào Đảng

– Là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

– Nếu đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển đến đảng bộ cơ sở khác, bị kỷ luật hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục thì chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

2.2.3. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên vào Đảng

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở xem xét ra “Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng” (Mẫu 06-KNĐ). Nghị quyết này được gửi kèm theo biên bản đề nghị của chi đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt.

– Thủ tục giới thiệu người vào Đảng của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở như thủ tục giới thiệu người vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ sở.

2.2.4. Đơn xin vào Đảng

Người vào Đảng phải tự làm đơn (Mẫu 01-KNĐ), trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

2.2.5. Lý lịch của người vào Đảng

– Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

– Lý lịch phải được Đảng ủy thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

2.2.6. Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

– Những người cần thẩm tra lý lịch gồm

+ Người vào Đảng;

+ Cha, mẹ đẻ, cha mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng của người vào Đảng (sau đây gọi chung là người thân).

2.2.7. Ni dung thm tra

– Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống;

– Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(Nếu người thân là đảng viên, khi thẩm tra cần có nội dung “quần chúng có người thân (ai) là đảng viên đang công tác và sinh hoạt đảng tại chi bộ, đảng bộ. Phần lý lịch khai về gia đình của quần chúng trung thực, khớp với lý lịch do chúng tôi quản lý. Xác nhận việc chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư cách đảng viên của người thân”).

2.2.8. Phương pháp thm tra

– Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh. Nếu vợ (chồng) người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng). Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi các cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

– Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi ủy báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch; không cần có bản thẩm tra riêng.

– Trường hợp người thân của người vào Đảng đang ở nước ngoài, thì cấp ủy nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (qua Đảng ủy ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp có nghi vấn về chính trị thì đến cơ quan an ninh ở trong nước để thẩm tra.

–  Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp ủy cơ sởđến nơi làm việc và cơ quan an ninh của Nhà nước có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị của những người này.

2.3. Thủ tục, hồ sơ xét kết nạp đảng: Sẽ có hướng dẫn cụ thể từ Chi bộ quản lý.

2.4. Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

III. XÉT CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

Download tài liệu: Cong tac phat trien dang tai Khoa Quoc te – DHQGHN